+420 721 145 802
 

Dokumenty 

ŠKOLNÍ ŘÁD

1. Provoz školy je celodenní, od 7.00 – 17.00 hod.

2. Děti jsou přijímány na základě žádosti o přijetí.
Děti k nám můžete přihlásit i během roku. Maximální kapacita školky je 27 dětí. Přijímáme děti od 3 do 6 let. Mohou být přijímány i děti mladší, které jsou samostatné a dobře snášejí adaptaci na nové prostředí. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

3. Rodiče děti přivedou nejpozději do 8.45 hod, aby nenarušovali dopolední vzdělávaní dětí a naplánovaný program.
Způsob omlouvání dětí:

  • telefonicky
  • dohodou s učitelkou den předem
  • zápisem v sešitě omlouvání

4. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce. Učitelka zodpovídá za dítě až do doby, kdy je předá rodičům nebo osobě jimi pověřené (vyplněná dohoda o vyzvedávání dítěte) Nezletilým osobám nebude dítě předáno ani na základě písemného souhlasu rodičů. Děti nesmějí chodit do MŠ ani z MŠ samy. Rodiče je nesmějí nechat bez dozoru ani na šatně ani v prostorách školy a zahrady.

5. Do školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy, popř. učitelce školy.

6. Změnu bydliště, telefonu, zaměstnání a jiné změny jsou rodiče povinni hlásit učitelce ve třídě.

7. Platba stravného a školného se uskutečňuje bezhotovostní formou. Rodiče jsou povinni platbu uhradit nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Rodiče musí dodržovat termín úhrady v termínu. Opakované nedodržení termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školy.

10. Veškeré osobní věci dětí, přinesou děti označené (oblečení, pyžamo, obuv) předejdeme tak ztrátě či záměně s jinými dětmi, oblečení dle počasí a roční doby. Do třídy musí mít dítě jiné oblečení než na pobyt venku. Dbejte na pořádek ve skříňkách svých dětí.

ORIENTAČNÍ REŽIM DNE

7.00 – 8.30
Scházení a přivítání dětí, hry dle svého výběru, zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi, hygiena, snídaně s ovocem, celodenní pitný režim.
8.00 – 10.00
Ranní kruh, práce dětí v centrech aktivit, dopolední činnosti dle ŠVP, učíme se novým poznatkům, objevujeme, experimentujeme.
10.00 – 11.45
Příprava na pobyt venku, pobyt dětí v přírodě, na zahradě MŠ, výpravy do okolí MŠ (les, louky), pokud je to možné, za každého počasí.
11.45 – 13.00
Hygiena, prostírání k obědu, oběd dětí – zvládání sebeobsluhy, kultura stolování, hygiena – čištění zubů
13.00
Vyzvedávání dětí
13.00 – 15.00
Dopolední odpočinek, relaxace, každý podle svých potřeb, posloucháme čtenou pohádku, relaxační hudbu, předškolní děti se věnují přípravě do školy nebo jiným klidovým činnostem.
15.00 – 17.00
Hygiena, odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí, individuální práce, hry na zahradě MŠ, zájmové činnosti, rozcházení dětí.


Facebook

2014 - 2024 © Borůvkový kopec s.r.o.Webdesign: Alice Brůnová a Ladzo.cz